Наукова робота

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії у 2007-2009 роках виконувала наукову тему “Синтез, хімічні властивості та біологічна активність нових типів 4–функціоналізованих піразолів” (2005-2009), науковий керівник – к.х.н., доц. Братенко М.К., головний виконавець – к.х.н., доцент Чорноус В.О.) № держреєстрації 0105U004282. З 2010 по 2015 р. науковою тематикою кафедри є «Синтез функціоналізованих азолів як базових систем для спрямованого пошуку фармакологічно активних сполук», науковий керівник – д.х.н., доц. Братенко М.К., відповідальний виконавець – к.х.н., доцент Чорноус В.О.) № держреєстрації 0110U003080.

Основні наукові здобутки кафедри

1. Захищено 4 дисертації:

1. Братенко М.К. 4-карбофункціоналізовані піразоли. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук затверджена ВАК України 06.10.2010 р.

2. Перепелиця О.О. Аутекологічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищена 18.03.09 р., затверджена 08.07.09 р.).

3. Панімарчук О.І. Синтез та властивості 4-амінопіразолів та їх похідних (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук захищена 16.03.09 р., затверджена 08.07.09).

4. Ткачук М.М. Критерії та загальні причини ви­никнення нестійкості ста­ціо­нарних станів, що зумов­люють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук захищена 17.10.08 р., затверджена 28.04.09).

На кафедрі виконується п’ять кандидатських дисертацій (пошукачі Білокопита Г.М., Барус М.М., Грозав А.М., Панасенко Н.В., Велика А.Я.)

2. Отримано 5 патентів:

1. Косуба Р.Б., Гордієнко В.В., Перепелиця О.О. Застосування Поліфі­толу-1 як детоксиканту при інток­сикації солями свинцю. - Деклараційний патент на корисну модель  № 16602 // Бюл. №8.

2. Вовк М.В., Братенко М.К., Чорноус В.О. 5-Алкіл-2-феніл-4,5-дигідро-2,4-піразоло [4,3-с]хіноліни та спосіб їх одержання. - Патент на винахід № 82734.

3. Вовк М.В., Чорноус В.О., Братенко М.К. 1-Арил-4-хлоро-1Н-імідазол-5-карбальдегіди та спосіб їх одержання. - Патент винахід модель № 85029. Зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.11.08. Бюл. № 22.

4. Вовк М.В., Чорноус В.О., Грозав А.М. Спосіб одержання 1-заміщених – 2,4-дихлоро -1Н-імідазол -5-карбальдегідів. – Патент на корисну модель, № 51273 від 12.07.2010 // Бюл. № 13.

5. Вовк М.В., Чорноус В.О., Грозав А.М. Спосіб одержання 1-заміщених – 2,4-дигалогено -1Н-імідазол -5-карбонових кислот. – Патент на корисну модель, № 55102 від 10.12.2010 // Бюл. № 23.

3. Видано 1 монографію

 
ББК 24.236
В 61
УДК 547.771

Вовк М.В., Братенко М.К., Чорноус В.О. – 4-Функціонально заміщені піразоли. – Чернівці: Прут, 2008. – 285с.

В монографії систематизовані описані в літературі методи синтезу, хімічні властивості та біологічна дія відомих на даний час типів 4-функціонально заміщених піразолів. Значна увага приділена розгляду доступних та препаративно зручних методик отримання їх синтетично значимих представників.

Для наукових співробітників, які спеціалізуються в області хімії гетероциклічних сполук та біологічно активних речовин, а також для студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти хімічного та фармацевтичного профілю.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту органічної хімії НАН України

ISBN 978-960-560-426-6


4. Опубліковано 34 статті у центральних журналах, 39 тез у матеріалах конференцій. Зроблено 40 доповідей на міжнародних з'їздах, симпозіумах, конференціях (2011-2012 рр.)

Comments